Ruukinkankaan uusi koulu

Esitteen kansikuva, jossa kaksi kuvaa, toisessa neljä henkilöä lähekkäin ja toisessa koulurakennusta ulkoa. Teksteissä lukee Viihtyisää perhe-elämää Suomussalmella ja Ruukinkankaan uusi yhtenåiskoulu avautuu syksyllä 2022. Lisäksi kunnan logo, eli vaakuna ja teksti Suomussalmi.

Uusi koulurakennus otettiin käyttöön uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa 2022. Siitä tulee Suomussalmen kunnan perusopetuksen yhtenäiskoulu ja myös lukio siirtyy sinne. 

Uudessa Ruukinkankaan koulussa elokuussa 2022 aloittaa noin 400 perusopetuksen oppilasta, joista alakoululaisia (1.–6. luokat) on arviolta 210 ja yläkoululaisia (luokat 7.–9.) yhteensä 190. Suomussalmen lukiossa opiskelijoita on noin 100. Henkilökuntaa on yhteensä reilu 70. 

Rakennusprojektissa on noudatettu Terve Talo -kriteeristöön pohjautuvaa toteutustapaa. Koulurakennus on suunniteltu ”kengättömäksi kouluksi”. Kalustamisessa kiinnitetään erityistä huomiota akustiikkaan. 

Kolme lohkoa 

Rakennuksen käyttötilat ovat kahdessa kerroksessa, ja ullakkokerroksesta löytyy lisäksi talotekniikan tiloja. Rakennus koostuu A-, B- ja C-lohkoista sekä näitä yhdistävästä ”koulun sydämestä”. Rakennuksesta löytyy myös liikuntasali.  

A-lohkon ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu ruokahuollon valmistuskeittiö ja henkilökunnan sosiaaliset tilat. Tämän lohkon toisessa kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan työskentely- ja taukotilat sekä hallinto- ja oppilashuoltohenkilökunnan toimistotilat.  

B-lohkon ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu taito- ja taideaineiden sekä kotitalousopetuksen tilat. Toisesta kerroksesta löytyy yläkouluikäisten oppimistiloja sekä luonnontieteiden oppimis- ja tutkimustiloja.  

C-lohkon ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu alakouluikäisten oppimistilat. Toisen kerroksen tiloja käytetään aluksi perusopetuksen toimintaan, myöhemmin toisen kerroksen tiloissa toimii lukiokoulutus. 

Muunneltavat tilat 

Lohkojen tilankäytössä on huomioitu yhteiset ”tori”-tyyppiset alueet, joiden joustavaa käyttöä erilaisiin oppimistilanteisiin ja ryhmittelyihin tuetaan irtokalusteilla. 

Jokaisessa lohkoissa on tilaratkaisuja erilaisiin oppimistilanteisiin avoimesta ja julkisesta keskittymistä vaativaan, hiljaiseen yksilötyöskentelyyn sekä pienryhmäkäyttöön. Avautuvat väliseinät mahdollistavat osaltaan tilojen muunneltavuuden.  

Koulurakennus vastaa muunneltavuudeltaan laskevaa oppilasennustetta. Perusopetuksen oppilasmäärän vähetessä siirtyy lukion toiminta vapaisiin tiloihin. Lukion opiskelijat käyttävät alkuun lähinnä taito- ja taideaineiden opetustiloja ja kokonaisuudessaan lukio-opetus siirtyy uudisrakennuksen C-lohkon 2. kerrokseen vuonna 2025. 

Tilojen yhteiskäyttö 

Ruukinkankaan koulun tilojen joustavalla yhteiskäytöllä tavoitellaan mahdollisimman hyvää käyttöastetta. Tilat ovat lukuvuoden aikana päiväsaikaan pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä. Muuna aikana ja osin rinnakkainkin tiloja käyttävät useat muut toimijat. Tilojen yhteiskäytössä mukana ovat mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, musiikkiopiston opetus, vapaan sivistystyön (Kianta-opisto) opetus- ja kurssitoiminta, nuoriso- ja kulttuuripalvelut erilaisine tapahtumineen, 3. sektorin toimijat sekä kunnan muut hallintokunnat. 

Tilojen käytön pedagoginen toiminta-ajatus 

Suomussalmen kuntastrategian arvot ovat: rohkeus, yhteisöllisyys, luonto ja ympäristö sekä kulttuuri ja sivistys. Kuntastrategian arvot ovat ohjaamassa myös koulujen toimintaa.  

Sivistyslautakunta on hyväksynyt koulujen toimintaa ohjaavat opetussuunnitelmat (perusopetuksen ops 2016, lukion ops 2021.) Opetussuunnitelmissa korostuu käsitys oppilaasta aktiivisena oppijana ja tiedon käsittelijänä. Toiminnallisuutta oppimisprosessissa korostetaan läpi oppijan koulupolun. Opetushenkilökunnan rooli on uusien opetussuunnitelmien mukaan yhä enemmän yksilön oppimisprosessin ohjaamisessa ja tukemisessa, perinteisen opettajajohtoisen frontaaliopetuksen sijaan. Yhteis- ja samanaikaisopettajuuden toimintamalleihin perehdytään uudessa yksikössä ja tuodaan osaksi koulun arkea. 

Suomussalmi