Tietoa järjestöille ja yhdistyksille

Suomussalmen kunta tukee kolmannen sektorin toimijoita, eli yhdistyksiä ja järjestöjä, monin eri tavoin. Yhteistyötä tehdään useiden eri toimijoiden kanssa, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia.

Järjestöyhteistyön muotoja ovat erilaiset avustukset, tilojen järjestäminen, tiedotusyhteistyö ja yhdessä tekeminen.

Tulostettava Suomussalmen kunnan opas järjestöille (pdf) löytyy täältä. Linkki avautuu uuteen välilehteen. Opas on julkaistu 1.2.2023.  

Avustukset ja tuet 

 1. Välirahoitus (kunnanjohtaja) 
 2. Kotoutumis- ja yhdenvertaisuusavustus yhdistyksille (kunnanhallitus, hallintopalvelut) 
 3. Työllistämisen kuntaraha (kunnanhallitus, elinvoimapalvelut) 
 4. Tapahtuma-avustus esim. Kainuun Rastiviikko, Raatteen Maraton (kunnanhallitus, kunnanjohtaja) 
 5. Kylätoiminta-avustus kyläyhdistyksille (elinvoimapalvelut) 
 6. Kylien kehittämisrahasto (kunnanjohtaja) 
 7. Kesäkunnossapitoavustus (tekniset palvelut) 
 8. Aurausavustus (tekniset palvelut) 
 9. Yksityisteiden perusparannushanke avustus (tekniset palvelut) 
 10. Haja-asutusalueiden hiihtolatujen kunnossapitoavustus (tekniset palvelut) 
 11. Urheiluseurojen perusavustus (sivistyspalvelut, liikuntapalvelut) 
 12. Kulttuurin kohdeavustus (sivistyspalvelut, kulttuuripalvelut) 
 13. Nuorisotoiminnan kohdeavustus (sivistyspalvelut, nuorisopalvelut) 

Avustusten ja tukien hakuajat, -tavat ja yhteyshenkilöt 

Avustus  Hakuaika ja -tapa  Toimiala / yhteyshenkilö 
Välirahoitus  Jatkuva haku,
vapaamuotoinen hakemus 
Kunnanjohtaja Erno Heikkinen 
Kotoutumis- ja yhdenvertaisuusavustus yhdistyksille Alkuvuodesta, sähköinen lomake  Hallintopalvelut, Anniina Niemelä 
Työllistämisen kuntaraha  Jatkuva haku  Elinvoimapalvelut, työllisyysasiantuntija 
Tapahtuma-avustus  Sopimuksen mukaan  Kunnanjohtaja Erno Heikkinen 
Kylätoiminta-avustus  Keväisin  Elinvoimapalvelut, Anu Komulainen 
Kylien kehittämisrahasto  Jatkuva haku  Kunnanjohtaja Erno Heikkinen 
Kesäkunnossapito-avustus  Keväällä  Tekniset palvelut,  Mari Kela 
Aurausavustus  Keväällä  Tekniset palvelut, Mari Kela 
Yksityisteiden perusparannusavustus Sopimuksen mukaan  Tekniset palvelut, Mari Kela 
Haja-asutusalueiden hiihtolatujen kunnossapitoavustus  Marraskuussa  Tekniset palvelut, Mari Kela 
Urheiluseurojen perusavustus  Maalishuhtikuussa  Liikuntapalvelut, Hannastiina Piikivi 
Kulttuurin kohdeavustus  Maalishuhtikuussa  Kulttuuripalvelut, Veera Tavila 
Nuorisotoiminnan kohdeavustus  Maalishuhtikuussa  Nuorisopalvelut, Eija Järvenpää 

 

Tilat   

 • Kumppanuustalo 
 • Kunnantalon kokoustilat
 • Liikuntasalit (maksuttomia urheiluseuroille) 
 • Ulkoliikuntapaikat ja urheilukentät 
 • Ruukinkankaan ja Karhulanvaaran koulujen tilat 
 • Kirjasto 
 • Kaunisniemen kesäteatteri (maksullinen) 

Tapahtumien järjestäminen 

 • Kunnan hallinnoimiin tiloihin ja kunnan ylläpitämille ulkoalueille tilaisuutta tai tapahtumaa suunniteltaessa on syytä olla yhteydessä kuntaan. Tilojen käytölle voidaan vaatia lupa, ja käyttö voi olla maksullista.  
 • Yleiset ulkotilat, esim. tori: lupa-asioissa yhteys teknisiin palveluihin. 
 • Liikuntavuorot ja -tapahtumat: liikuntapalvelut vastaa. 
 • Kulttuuritapahtumat: kulttuuripalvelut vastaa. 
 • Infonäytöt: yhdistykset voivat saada maksutta ilmoituksen kaikille avoimesta tilaisuudesta kunnan infonäyttöihin. Vastuuhenkilöt viestintäsuunnittelija tai elinvoimakoordinaattori. 

Yhteyshenkilöt Suomussalmen kunnassa 

 • Elinvoimakoordinaattori järjestöyhteyshenkilö Anu Komulainen, p. 044 777 3171
 • Liikuntasihteeri, hyte-koordinaattori Hannastiina Piikivi, p. 044 585 9700
 • Hallintojohtaja Anniina Niemelä, p. 040 688 4499
 • Kulttuurituottaja Veera Tavila, p. 044 511 9871 
 • Toimistosihteeri, tekniset palvelut Mari Kela p. 044 777 3327
 • Viestintäsuunnittelija Tuula Leskinen, p. 044 777 3176 

Taustaa 

Kunnan hyvinvointityö (Hyte) 

Suomussalmen hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2021–2025. Kunnan strategian ja valtakunnallisten painopisteiden pohjalta on luotu seuraavat hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja kehittämiskohteet:  

 • Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen – kuuntelemalla kuntalaisia vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja osallisuutta  
 • Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö – huomioidaan Suomussalmen luontoarvot, turvallisuus ja viihtyisyys päätöksenteossa 
 • Suunnitelmallinen päätöksenteko – hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut 

Järjestöyhteistyötä ohjaavat lait 

Nuorisolain velvoitteet (1285/2016) 8 § Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan lain tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet  huomioon ottaen  luoda  edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. 

Liikuntalain velvoitteet (390/2019) 5 § Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Sen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoiminta, sekä kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä. 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) 7 § Lain tavoitteiden edistämiseksi ja kunnan tehtävien toteuttamiseksi kunnassa tulee tehdä yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen edistää lain tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa yhteistyössä muiden kuntien, viranomaisten ja maakunnan sekä kulttuuri- ja taidealan ja muiden toimialojen toimijoiden kanssa. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa (612/2021) 6 §, 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; sekä kuntien, että hyvinvointialueiden on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Artikkelikuva: Suomussalmen kunnan ja muutaman muun toimijan sekä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen yhteinen järjestöilta pidettiin Ruukinkankaan koululla 1.2.2023. Kuva: Tuula Leskinen. 

 

Suomussalmi