Ympäristöasiat ja – valvonta

Ympäristötarkastaja
Jukka Korhonen

p. 0440 384 341
jukka.korhonen(a)suomussalmi.fi

Ympäristönvalvonta

Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristötarkastaja.
Lautakunta suorittaa laeissa ja asetuksissa mainitut toimialaa koskevat tehtävät ja valmistelee toimialaansa koskevat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Lautakunta huolehtii toimialansa toiminnasta, taloudesta ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia.
Lautakunta valvoo kaavojen noudattamista, käsittelee toimialaansa koskevien lupien käsittelyn ja edistää ympäristön suojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty tai määrätty, lautakunta päättää seuraavista asioista:

  • hyväksyy lautakunnan toimialaan kuuluvista palveluista ja luvista perittävien maksujen perusteet
  • luonnonsuojelulain mukaisesti yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta

Toimii viranomaisena seuraavissa

  • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
  • maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena
  • ympäristönsuojelulain kunnan ympäristölupaviranomaisena
  • ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena
  • hoitaa vesilain määräämät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät
  • hoitaa maastoliikennelain määräämät ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

Edistää tahollaan luonnonsuojelulain tarkoittamaa luonnon- ja maisemansuojelua

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteet

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2021–2024 (pdf)

 

 

Ympäristöasiat ja – valvonta

Ympäristötarkastaja
Jukka Korhonen

p. 0440 384 341
jukka.korhonen(a)suomussalmi.fi

Suomussalmi